Máy chào tự động V2

Máy chào tự động V2


Bạn có thể ghi âm lời nói của bạn vào… và để ở cửa mỗi khi có khách vào nó sẽ tự động chào thay bạn “KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH”………


  Máy chào tự động V2

Máy chào tự động V2

  Máy chào tự động V2

Bạn có thể ghi âm lời nói của bạn vào… và để ở cửa mỗi khi có khách vào nó sẽ tự động chào thay bạn “KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH”………

  Máy chào tự động V2

Máy chào tự động V2

Phía sau có nam châm giúp bạn dễ dàng gắn vào chỗ nào có kim loại:

  Máy chào tự động V2

Máy chào tự động V2