Adapter Nano-Micro SIM

Adapter Nano-Micro SIM


30.000 ₫

  Adapter SIM giúp gắn những chiếc sim đã cắt nhỏ thành Micro và Nano có thể trở lại kích thước sim lớn để dùng cho các điện thoại phổ thông.


Adapter Nano-Micro SIM

Adapter Nano-Micro SIM

Adapter Nano-Micro SIM

một số chức năng:
   Adapter SIM giúp gắn những chiếc sim đã cắt nhỏ thành Micro và Nano có thể trở lại kích thước sim lớn để dùng cho các điện thoại phổ thông.
Adapter Nano-Micro SIM

Adapter Nano-Micro SIM

  Bộ Adapter gồm : Micro -> Sim , Nano -> Sim , Nano -> Micro

Adapter Nano-Micro SIM

Adapter Nano-Micro SIM